September 2018 Design And Construction Update

As our 2018-19 school year gets off to a great start, the District Facilities Leadership Team is continuing to work closely with our design (DLR Group) and construction (Stahl) partners. Below you’ll find an updated summary of actions that have been taking place for the UHS Fitness Center and Elementary School #1 (Olmsted site).

PROJECT UPDATES

UHS Fitness Center

 

Elementary School #1 (Olmsted site)

 • A dedicated Olmsted Relocation Committee has been frequently meeting to determine viable options for the temporary placement of Olmsted students during the two-year construction phase. Both internal (placing students within our existing schools) and external (placing students at a site outside of our schools) were considered. After vetting numerous options, relocation plans have been narrowed down to two internal options. We’re seeking feedback (via a survey) from Olmsted and Jensen families and staff regarding preferences for the temporary placement of Olmsted students during the 2-year construction phase. Results will be shared with the Urbandale CSD Board of Directors during the September 10 School Board meeting in order for a direction to be determined for the best temporary relocation option.
 • DLR Group continues to seek feedback from staff throughout the District in order to finalize space and programming needs. Following the rotating User Group meetings with 80+ staff members on May 31, a second User Group Meeting will be scheduled in September in order for DLR Group to share the outcome/feedback from the May 31 meeting and gather input for the day-to-day functions, technology, and adjacencies within the building in order to design the most effective use of space.
 • District Facilities Leadership Team is meeting regularly with DLR Group and Stahl to discuss overall building layout, schematics, traffic flow, renderings, and space/programming needs.
 • Subcommittees, which include the Design Management Team, Construction Management Team, Olmsted Relocation Team, District Programming Vision Team, and Displacement Staffing Team, are meeting regularly in order to efficiently and thoughtfully outline logistics and move action items forward.
 • Planning continues for activities and celebrations to honor the legacy and proud history of Olmsted Elementary and Jensen Elementary.
 • Development continues for a “Construction Central” website that will serve as the hub for all design and construction related updates; site will launch in October.
 • Construction will begin summer 2019 (next summer) with elementary school #1 scheduled to open fall 2021 (for the 2021-22 school year).

Novosti o projektovanju i izgradnji za septembar 2018. 

Kako nam je početak  2018./2019. školske godine krenuo uspješno,  Rukovodeći tim za izgradnju objekata u okrugu nastavlja da tijesno sarađuje sa našim partnerima za projektovanje (DLR Group) i izvođenje objekata (Stahl).  U produžetku možete naći ažuriran pregled radova koji se odvijaju za UHS Fitnes centar i Osnovnu školu #1 (lokacija Olmsteda).

NOVOSTI VEZANE ZA PROJEKAT

UHS Fitnes Center

Osnovna škola #1 ( lokacija Olmsteda)

 • Radu predani Komitet za preseljenje iz Olmsteda učestalo se sastaje kako bi utvrdio ostvarljive mogućnosti privremenog smještaja učenika Olmsteda u toku dvogodišnje faze izgradnje objekta.  Razmotrene su mogućnosti internog  (smještaja učenika u naše postojeće škole) i eksternog (smještaja učenika na lokaciju van naših škola). Nakon temeljnog pregleda brojnih opcija, planovi za premještaj sveli su se na dvije interne mogućnosti.  Mi tražimo mišljenje (putem ankete) porodica i zaposlenih u Olmstedu i Jensenu u pogledu privremenog smještaja Olmsted učenika tokom dvogodišnje faze izgradnje.  Rezultati ankete biće objavljeni na sjednici Urbandale CSD Odbora direktora u toku sastanka Školskog odbora 10. septembra kako bi se utvrdio pravac za  odabir najbolje opcije privremenog preseljenja.
 • DLR Group i dalje prikuplja mišljenja zaposlenih u cijelom distriktu kako bi finalizirala uslove prostornog i programskog planiranja. Nakon rotirajućih sastanaka Interesne skupine sa 80+ zaposlenih 31. maja, drugi sastanak je zakazan za septembar kako bi  DLR Group mogla da objavi rezultate/povratne informacije sa prethodnog sastanka u maju te kako bi skupila mišljenja o svakodnevnim funkcijama, tehnologiji i srodnoj blizini unutar zgrade u svrhu projektovanja najefektivnije upotrebe prostora.
 • Rukovodeći tim za izgradnju objekata redovno se sastaje sa projektantskim timom DLR-a i Stahlsa da razmotri opšti plan tlocrta zgrade, shematski prikaz, tok saobraćaja, izvedbu kao i potrebu u pogledu prostora/programiranja.
 • Pododbori, koji obuhvataju Komisiju za rukovođenje projektovanjem, Komisiju za rukovođenje izgradnjom, Komisiju za izmještaj iz Olmsteda, Komisiju za programiranje budućnosti distrikta i Komisiju za premještaj zaposlenog osoblja, sastaju se redovno kako bi efikasno i promišljeno zacrtali logistiku i napravili pomak u procesu djelovanja.
 • Nastavlja se planiranje manifestacija u čast tekovina i bogate istorije osnovnih škola Olmsted Elementary i Jensen Elementary.
 • I dalje se radi na razvoju vebsajta “Construction Central” koji će služiti kao obavještajni punkt za sve novosti vezane za projektovanje i izgradnju objakata; sajt će se aktivirati u oktobru.
 • Izgradnja počinje u ljeto 2019. (sljedećeg ljeta) sa planiranim otvaranjem osnovne škole #1 u jesen 2021. (za 2021./22. školsku godinu).